خاطره

ســـــــــــلام

اینجا قبلا برا خودش برو بیایی داشت خیلی

اما الان چیزی ازش نمونده

قبلا پیج رنکش بالا بود

اما الان خالیه

نه رفیقی

نه دوستی

تنهای

تنها

#گذشـــــــــــــته جای دوریه

سال 86 تا الان خیلیه 

[ ] [ 0:8 ] [ بنده خدا ] [ ]

تصمیم گرفتم که تصمیم بگیرم تصمیم نگیرم 

 

[ ] [ 22:55 ] [ بنده خدا ] [ ]

درد دل

همه خوبن هیچ کس بد نیست

 

اما هیچ چیز هم مثل سابق نیست #هیــــــــــــــوا

[ ] [ 13:20 ] [ بنده خدا ] [ ]

. . .

آدما اونقدر ها هم خوب نیستن خوبی از خودمونه

...

[ ] [ 19:30 ] [ بنده خدا ] [ ]