. . .

آدما اونقدر ها هم خوب نیستن خوبی از خودمونه

...

[ ] [ 19:30 ] [ بنده خدا ] [ ]

EnJoy the little ThINgs[ ] [ 21:13 ] [ بنده خدا ] [ ]