درد دل

همه خوبن هیچ کس بد نیست

 

اما هیچ چیز هم مثل سابق نیست #هیــــــــــــــوا

[ ] [ 13:20 ] [ بنده خدا ] [ ]

درد دل

هیچ وقت نخواستم از کسی متنفر بشم و نمی شم

بخشش با تنفر رابطه مستقیم داره ؟

[ ] [ 13:57 ] [ بنده خدا ] [ ]