رازو نیاز

گفتگو با خدا

درد دل

همه خوبن هیچ کس بد نیست

 

اما هیچ چیز هم مثل سابق نیست #هیــــــــــــــوا

[ ] [ 13:20 ] [ بنده خدا ] [ ]

. . .

آدما اونقدر ها هم خوب نیستن خوبی از خودمونه

...

[ ] [ 19:30 ] [ بنده خدا ] [ ]

EnJoy the little ThINgs[ ] [ 21:13 ] [ بنده خدا ] [ ]

بیشمارند آنهایی که نامشان آدم است

ادعایشان آدمیت، کلامشان انسانیت، رفتارشان صمیمیت

حال ، من دنبال یکی میگردم که نه آدم باشد، نه انسان، نه دوست و رفیق صمیمی

تنها صاف باشد و صادق… پشت سایه اش خنجری نباشد برای دریدن

هیچ نگوید… فقط همان باشد که سایه اش میگوید...

[ ] [ 17:9 ] [ بنده خدا ] [ ]