درد دل

هیچ وقت نخواستم از کسی متنفر بشم و نمی شم

بخشش با تنفر رابطه مستقیم داره ؟

[ ] [ 13:57 ] [ بنده خدا ] [ ]

. . .

آدما اونقدر ها هم خوب نیستن خوبی از خودمونه

...

[ ] [ 19:30 ] [ بنده خدا ] [ ]